Thursday, May 11, 2017

Translate

A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother who lived two hundred miles away. As he got out of his car he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong and she replied, “I wanted to buy a red rose for my mother. But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars.”
The man smiled and said, “Come on in with me. I’ll buy you a rose.” He bought the little girl her rose and ordered his own mother’s flowers. As they were leaving he offered the girl a ride home. She said, “Yes, please! You can take me to my mother.” She directed him to a cemetery, where she placed the rose on a freshly dug grave.
The man returned to the flower shop, canceled the wire order, picked up a bouquet and drove the two hundred miles to his mother’s house.
Թարգմանություն
Տղամարդը կանգնեց ծաղիկների խանութի դիմաց, նա պատվիրել էր ծաղիկներ իր մայրիկի համար, ով ապրում էր երկու հարյուր մղոն հեռավորության վրա։ Քանի որ նա դուրս էր եկել մեքենայով, նա նկատեց մի երիտասարդ աղջկա նստած լացում էր։ Նա հարցրեց, թե ինչ է եղել, և նա պատասխանեց․
- Ես ուզում եմ գնել ծաղիկներ մայրիկիս համար։ Բայց ես միայն յոթանասուն հինգ ցենտ ուեմ։ 
Տղամարդը ժպտաց և ասաց․
- Արի ինձ հետ։ Ես քեզ համար կգնեմ վարդեր։ 
Նա գնեց փոքրիկ աղջկա համար վարդեր և պատվիրեց իր սեփական մայրիկի ծաղիկները։ Նրանք միասին դուրս եկան, նա առաջարկեց աղջան ճանապարհել տուն։ 
Նա ասաց․
- Այո, խնդրում եմ։ Դուք կարող եք ինձ տանել իմ մոր մոտ։ 
Նա ուղվեց գերզմանի մոտ, գերեզմանին նա տեղադրեց մի թարմ վարդ։ Տղամարդըվերադարձավ ծաղկի խանութ, նա չեղարկեց իր ծաղկե բուկետը և գնաց երկու հարյուր մղոն և հասավ իր մայրիկի տուն։

No comments:

Post a Comment

ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԸ. WISE SOLDIER

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ – ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԸ Մի իմաստուն զինվոր պատերազմ էր գնում և նա երկու ոտքով կաղ էր։ Եվ զինվորներից մեկը նրան ասաց. — Ով ող...