Thursday, September 7, 2017

CV

My full name is Mariam Hovhannisyan. I am 11.  My school is "Mkhitar Sebastaci" complex. I study in 7-1 class. I live in Malatia-Sebastia, Yerevan, Armenia. My family is small; father, mother, sister and brother. My hobby is dancing and art. I watch films and read books. My best friend is Gohar. She is a beautiful, kind and funster girl. I love her very much. 

No comments:

Post a Comment

Օր հինգերորդ

Այսօր ամենալավ օրերից մեկն էր։ Ամբողջ օրն անցկացրել ենք դրսում։ Առավոտյան պարապմունքից հետո գնացինք խեցեգործարան։ Մի ժամ աշխատելուց հետո գն...