Thursday, December 1, 2016

Classwork

Round up
12.2.2016
Page 33

8.
     What’s for dinner tonight?
How about 1) any lasagna?
OK. Have you got the recipe?
Yes, I have. Let’s see what we need. First of all, we need 2) some onions and 3) some tomatoes for the sauce.
OK. We’ve got enough tomatoes and onions. What else do we need?
We need 4) some oil to cook the vegetables and we also need 5) some meat. Is there any in the fridge?
Yes, don’t worry. We’ve got 6) a lot of meat.
What about cheese? Have we got 7) any?
Yes. We’ve got enough.
8) How many packets of pasta have we got in the cupboard?
I can see two in the cupboard

Perfect! Let’s start cooking.

No comments:

Post a Comment

Օր հինգերորդ

Այսօր ամենալավ օրերից մեկն էր։ Ամբողջ օրն անցկացրել ենք դրսում։ Առավոտյան պարապմունքից հետո գնացինք խեցեգործարան։ Մի ժամ աշխատելուց հետո գն...