Tuesday, May 23, 2017

Д/з

6 Ñïèøèòå. Ñëîâà â ñêîáêàõ íàïèøèòå â íóæíîé ôîðìå.
1. ß ðàññêàçàë äðóãу î íàøåé ñïîðòèâíîé ñåêöèè. 2. Íà äåíü ðîæäåíèÿ ÿ ïîäàðèë áðàòу êíèãó îá îëèìïèéñêèõ èãðàõ. 3. Ìèêàýë èíòåðåñíî ñìîòðåòü ñîðåâíîâàíèÿ ïî áîêñó. 4. Ñâåòëàíà íàïèñàëà áàáóøêе î ñâîèõ óñïåõàõ â ñïîðòå. 5. Ñàìâåë ïîñîâåòîâàë òîâàðèùу çàíèìàòüñÿ ïëàâàíèåì. 6. Âñå ðàäîâàëèñü (ñïåõу èçâåñòíîãî ñïîðòñìåíà.

7 Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ïî îáðàçöó. Óñòíî ñîñòàâüòå ñ íèìè ïðåäëîæåíèÿ.
Îáðàçåö: ïîìî÷ü (äðóã, ñåñòðà) — ïîìî÷ü äðóãó, ïîìî÷ü ñåñòðå.

Ïîçâîíèòü (áðàò, ñåñòðà, áàáóøêà, îòåö);
Позжанить брату, сестру, бабушку, отцу
 âåðèòü (ïîäðóãà, ó÷èòåëü,ó÷åíèê); 
верить подругу, учителью, ученику
ðàäîâàòüñÿ (ïîáåäà, ïîãîäà, ìîðå, ñîëíöå); 
рароваться победу, погоду, морю, солнцу
ïîìî÷ü (äðóã, ìàìà,òåòÿ, ðåáåíîê).
помочь другу, маму, тетю, ребенкуNo comments:

Post a Comment

ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԸ. WISE SOLDIER

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ – ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԸ Մի իմաստուն զինվոր պատերազմ էր գնում և նա երկու ոտքով կաղ էր։ Եվ զինվորներից մեկը նրան ասաց. — Ով ող...