Thursday, March 23, 2017

Round up


Hometask, ex. 1,2,3,page 73

1. 
eat-eaten
sleep-slept
open-opened
iron- ironed
clean-cleaned
take-taken
arrive-arrived
put-put
leave-left
break-broke
make-made
run-run


2. 
1. She has cleaned the house.
2. We have not worked hard.
3. I have visited them several times.
4. She has not finished yet.
5. They have talked to him.
6. She's cleaned the house.
7. We've worked hard.
8. I've visited them several times.
9. She's not finished yet.
10. They've talked to him.


3. 
1.has gone
2. didn't eat
3. buy
4. don't brush
5. send
6. don't see
7. is
8. visit
9. do
10. don't have

No comments:

Post a Comment

Օր հինգերորդ

Այսօր ամենալավ օրերից մեկն էր։ Ամբողջ օրն անցկացրել ենք դրսում։ Առավոտյան պարապմունքից հետո գնացինք խեցեգործարան։ Մի ժամ աշխատելուց հետո գն...